พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2560

 

 

1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสร็จ ฯ           แทนพระองค์ไปพระราชทางปริญญาบัตร ฯ

2.คำกราบบังคมทูลของ ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูภาล (นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)                ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2560 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถานเทคโนโลยีปทุมวัน

3.คำกราบบังคมทูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (รักษาราชการแทนอธิการบดี-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2560           ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถานเทคโนโลยีปทุมวัน

4. ประกาศการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรายงานตัวบัณฑิต/การฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน                   ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 2560

5. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต

6. การรับชุดครุย

7. ภาพถ่ายตัวอย่างบัณฑิต

8. กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

9. แผนผังสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปี พ.ศ. 2561

10. การเข้า – ออก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561                              (ของบัณฑิตและผู้ปกครอง)

11. การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการแต่งกายของบัณฑิต

12. ผังการจัดที่นั่งบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์                   ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

13. คณะกรรมการปฏิบัติงานวันฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 - 2560

14. ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกซ้อมย่อย / ฝึกซ่อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์