ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น

ประชาสัมพันธ์