กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

1.ใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2.ใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการตีพิมพ์บทความสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
3.ใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
4.ใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการนำผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์               สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
5.ใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6.ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์