ประวัติกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์

ปฐมเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม

โดย สมโชค บุญกำเนิด*

ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

................................................................... 

สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเรื่องดีๆมานำเสนอท่านผู้อ่าน ผู้สนใจเพื่อประกอบความรู้ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านผู้อ่านที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเราทราบกันอยู่แล้วว่าในปี พ.ศ. 2550 (นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 ) เราประกาศประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่า ปี 2550เป็นปีที่กระทรวงยุติธรรมครบรอบการสถาปนาปีที่ 115 หากมองย้อนไป 115 ปี พอจะเห็นได้ว่าในช่วง เวลานั้น เป็นช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือสมัยนั้นเรียกกันว่า “เสนาบดี” และเสนาบดีพระองค์แรกเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร หากเอ่ยชื่อหรือพระนาม เราอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย วันนี้ผู้เขียนได้พยายามค้นหามานำเสนอหรือนำมาอ่านประดับความรู้ ในฐานะคนกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ใช่ก็ตาม ควรอย่างยิ่งที่จะได้ภูมิใจและใฝ่รู้เพื่อบอกลูกๆหลานๆหรือใครต่อใครได้ว่า เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม คือใคร แต่ในทางกลับกันหากถ้าผู้เขียนเอ่ยนาม หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เชื่อว่า ท่านผู้อ่านคงรู้จักท่านในฐานะเป็นต้นตำหรับหรือเจ้าของสูตรการปรุงอาหารทั้งไทยและเทศ เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นนักพูดที่ทำให้ผู้ฟังชวนติดตามตลอดเวลา ท่านอย่าเพิ่งต่อว่า ขึ้นต้นพูดถึงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม แต่ทำไมต่อมากลับมาพูดถึง หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ดูเหมือนคนละเรื่อง ใจเย็นๆผู้เขียนขอเรียนว่า ที่เขียนมายืนยันได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันมากที่สุด ขอให้ท่านอ่านต่อไปแล้วจะพบความจริง ดังนี้

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์)

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาดา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) และเป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ทรงเป็นพระองค์หนึ่งในหลายๆพระองค์ที่เป็นเจ้านายฝ่ายในและข้าราชการที่มีหัวก้าวหน้า ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความยุติธรรม ได้เคยร่วมกับคณะกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม แต่ความคิดดังกล่าวก็ถูกระงับไประยะหนึ่ง จนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2434) พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ได้ทรงเรียบเรียงความเห็นในการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม ขึ้นทูลเกล้าฯอีกฉบับหนึ่ง ในที่สุดเมื่อปลายปี ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2534) รัฐบาลไทยก็ได้ออกประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น ประกาศนี้ ลงวันที่ 25 มีนาคม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2435) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประจำวันที่ 10 เมษายน ร.ศ. 111) หลังจากนั้นอีก 7 วัน คือวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 111 ได้ประกาศให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ซึ่งต่อมาได้เลื่อนเป็น กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ (ต้นตระกูลสวัสดิวัตน์ นั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระอัยกา(ปู่)ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ นั่นเอง) เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม (พระองค์แรก) พร้อมๆกับเสนาบดีกระทรวงอื่นๆอีกหลายกระทรวง

พระราชหัตถเลขาสั่งการด้วยดินสอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ถึงสวัสดิโสภน ด้วยจดหมายเป็นความเห็นในการที่จะรวบรวมคดีทั้งปวงมาพิจารณาในศาลสถิตยุติธรรมนั้น ตรวจดูตลอดแล้วเห็นว่า ที่คิดมานั้นเป็นอันได้สั่งให้ออกประกาศแล้ว (งบประมาณมี อนุญาตแล้ว) แลตัวผู้ทำการในกระทรวงนี้ ให้เธอเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม กรมหมื่นศรีธัชสังกาศเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหลวง หม่อมเจ้าขาวเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีราษฎร์ พระนรเนติบัญชากิจเป็นผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา พระอภิบาลประเพณีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งเกษม แต่เวลานี้ให้หลวงดำรงธรรมสารแทนไปก่อน หลวงธรรมศาสตร์เป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งกลาง พระศรีรัษฎานุกูลกิจเป็นผู้พิพากษาศาลสรรพาการ พระสุจริตวินิจฉัยเป็นผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ ให้เธอจัดการไปตามนี้เถิด”

 

ตามประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง ของการปฏิรูปการศาลไทย ในรัชกาลที่ 5 เป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างของศาลไทยโดยสิ้นเชิง เป็นการจัดระเบียบทางการศาลให้เป็นแบบยุโรป การที่ได้โปรดให้ตั้งกระทรวง ยุติธรรมขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านศาลยุติธรรมอย่างแท้จริง มีเสนาบดีเป็นเจ้ากระทรวง ซึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ศาลในการพิจารณาและพิพากษาคดีเท่านั้น เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางศาลของไทยในสมัยนั้นรุนแรงมาก พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน เสนาบดีกระทรวง (เจ้าของวาทะ ที่ว่า “ปล่อยผู้ผิดสักสิบคน ก็ยังจะดีเสียกว่าจะลงโทษคนที่หาผิดมิได้หนึ่งคน”) ทรงปรับปรุงงานเป็นลำดับ ดังนี้

1 ปรับปรุงด้านอัตรากำลังผู้พิพากษาของศาลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

2 ตั้งระเบียบการส่งคดีความเก่ามายังศาลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

3 ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติของศาลเพื่อความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี

ช่วยเหลือบุคคลยากจนให้มีโอกาสได้รับความยุติธรรมทางศาล

5 ออกประกาศว่าด้วยลักษณะรับฟ้อง ร.ศ. 111

6 ตราพระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม ร.ศ. 111

7 ตั้งศาลโปริสภาขึ้นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

พระประวัติ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์

ตอนที่แล้วกระผมได้นำเสนอในเบื้องต้น เพื่อให้ท่านได้รู้จักเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์แรกก่อนว่า คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ พร้อมทั้งได้เกริ่นต่ออีกเล็กน้อยว่าพระองค์ดำเนินการอย่างไรบ้างที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงได้มีพระราชหัตถเลขาฯตามที่ได้คัดลอกมาเสนอในตอนที่แล้ว และวันนี้กระผมขอเสนอพระประวัติโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และพระประวัตินี้ได้ข้อมูลมาจากหนังสือ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์เนื่องในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ โดยมีรายะเอียด ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๗๕ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทร์มาตา ประสูติ เมื่อเดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ
ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๒๗ ตรงกับวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๐๘ ร.ศ. ๘๔ หรือ ค.ศ. ๑๘๖๕ทรงได้รับการเฉลิมพระนามจากพระราชบิดาว่า“สวัสดิโสภณ”มีฐานันดรเป็นพระองค์เจ้า ทรงเป็นต้น ราชสกุล “สวัสดิวัตน์”

สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาเดียวกันนี้

๑) พระองค์เจ้าชายอุณากรรณอนันตนรไชย
๒) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ (พระองค์เจ้าชายเทวัญอุไทยวงศ์)
ทรงเป็นต้นราชสกุล “เทวกุล”
๓) สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์)
๔) สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
(พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา)
๕) สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
(พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี)
๖) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ฯ (พระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ)
ทรงเป็นต้นราชสกุล “สวัสดิวัตน์”

ทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นในพระบรมมหาราชวัง ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง วิชาคำนวณ และวิชาประกอบอื่นๆ เหมือนอย่างเจ้านายทุกพระองค์ในสมัยนั้น ต่อมาหลังจากที่ได้ทรงลาสิขาจากสามเณรแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเข้าศึกษาวิชากฎหมายที่สำนักเบลเลียลแห่งมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด ทรงศึกษามีความรู้ประมาณชั้นกลางก็ทรงมีพระบรมราชโองการฯ ให้เรียกกลับหลังจากที่เสด็จกลับถึงประเทศสยามแล้ว ซึ่งขณะนั้นมีพระชันษาย่างเข้า ๒๑ปี พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาระเบียบธรรมเนียมประเพณีทางราชการ และกฎหมายไทย พระองค์ท่านได้พากเพียรพยายามศึกษาด้วยพระองค์เองด้วยความสนพระทัยยิ่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศโดยเฉพาะของอังกฤษ เป็นเหตุให้เปลี่ยนแนวโน้มทางความคิดเห็นและทัศนคติมาเป็นแบบไทยมากขึ้นเมื่อทรงศึกษาค้นคว้ากฎหมายไทยไปได้ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าทรงมีความรู้กฎหมายไทยดีขึ้นเป็นลำดับพระองค์ท่านมักจะวางพระองค์และมีความคิดเห็นอย่างนักนิติศาสตร์ที่แท้จริงอยู่เสมอ มักจะทรงพยายามฝึกสอนอบรมให้
ผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์กรท่านเป็นนักกฎหมายหรือมีความคิดอย่างนักกฎหมาย และชอบศึกษากฎหมายไปด้วย

ระหว่างที่ยังประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษทรงมีชื่อเสียงเลื่องลือว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ทรงมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก มีผู้กล่าวว่าตรัสได้ชัดเจนเหมือนฝรั่งทรงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร กว้างขวาง ในทางสังคม ทรงมีความรู้เฉียบแหลมในทางวิชาการทรงสันทัดภาษาอังกฤษและกฎหมายมากเป็นพิเศษ ในวงสนทนาต่างๆ มักมีผู้ได้ยินพระองค์ท่านรับสั่งอ้างอิงหลักกฎหมายอยู่เป็นเนืองนิจ ด้วยพระปรีชาสามารถและความปราชญ์เปรื่องเป็นเหตุให้ได้ทรงร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสำคัญของชาติมากมาย มีอาทิเช่น ทรงร่วมกับเจ้านายและข้าราชการสำคัญในสถานทูตไทยที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส กราบบังคมทูลเสนอแนะให้แก้ไขราชการแผ่นดิน เมื่อ ร.ศ. ๑๓๐ (๒๔๒๗) เนื้อหาในข้อเสนอแนะมีความยืดยาวละเอียดพิสดารหลายสิบหน้า เต็มไปด้วยเหตุผลและความเป็นมา ข้อพึงปฏิบัติและพึงแก้ไข ได้กล่าวสรุปเสนอว่า ความปฏิรูปการปกครองของสยามประเทศเป็นคอนสติติวชันตามบันทึกของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ซึ่งทรงกล่าวว่า ได้ปรึกษาเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่าน ก็ได้ทรงรับรองว่าเป็นความเห็นของสมเด็จ กรมพระสวัสดิ์ฯ มากข้อ เมื่อรวบรวมเรียบเรียงคำกราบบังคมทูลแล้ว สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ยังได้ทรงร่วม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมด้วย หากศึกษาเนื้อความในหนังสือกราบบังคมทูลโดยละเอียดแล้ว จะพบ ข้อคิดเห็นเรื่อง ผลบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ การยกเลิก แก้ไข ตั้งขึ้นใหม่ ในเรื่องบทบังคับกฎหมายในสยามประเทศ การเปลี่ยนแปลงแบบธรรมเนียมการปกครองเป็นคอนสติติวชันด้วย ซึ่งในบรรดา ผู้ลงพระนามและนามในหนังสือกราบบังคมทูลทั้งหมดคงมีผู้ศึกษาวิชานิติศาสตร์โดยตรงก็แต่เพียงสมเด็จ กรมพระสวัสดิ์ฯ พระองค์เดียวเท่านั้น

เมื่อเสด็จกลับถึงสยามในปี ร.ศ. ๑๐๕ (พ.ศ. ๒๔๒๙) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ทรงผนวชเป็นนาคหลวงจำพรรษาอยู่วัดราชาธิวาส ระหว่างที่
ทรงผนวช ทรงขยันหมั่นเพียรศึกษาพระปริยัติธรรมและเคร่งครัดในพระวินัยอย่างยิ่ง ทรงสามารถท่องจำและแปลปาติโมกข์ได้อย่างแคล่วคล่องเมื่อครบพรรษาแล้วก็ทรงลาผนวช และทรงเข้ารับราชการต่อมา

ทรงเริ่มรับราชการครั้งแรกราวปีจุลศักราช ๑๒๔๘ ซึ่งตรงกับ ร.ศ. ๑๐๕ หรือ พ.ศ. ๒๔๒๙ มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กอมมิตตี กรมพระนครบาลมีอำนาจอย่างเสนาบดี งานของกรมพระนครบาลก็คืองานปกครองท้องที่ในเขตนครหลวงทรงเป็นตุลาการศาลกรมพระนครบาลด้วย เนื่องจากได้ทรงศึกษาวิชากฎหมายมีความรอบรู้มาอย่างดีแล้วปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ทรงเป็นกอมมิตตีนั้น ได้ทรงพิจารณาพิพากษาคดีเป็นที่พอใจแก่คู่ความเป็นอันมาก ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านรักษาความยุติธรรมของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป ในการพิจารณาพิพากษาคดีความทรงชั่งน้ำหนักคำ พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบเป็นอันมาก จนเป็นที่แน่พระทัยจริงๆ แล้วจึงทรงตัดสินชี้ขาดหรือแสดงความคิดเห็นออกไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ข้อวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำตัดสินของพระองค์ท่านได้รับความเคารพและนับถือกันทั่วไปในวงการนักนิติศาสตร์ โดยเฉพาะคดีอาญาแล้วทรงยึดถือสุภาษิตลาติน ซึ่งทรงท่องจำไว้ได้จนขึ้นพระทัยเสมอว่า
“In criminalibus probationes debent esse luce clariores.” ซึ่งแปลว่า “ในคดีอาญาข้อพิสูจน์ควรแจ่มใสยิ่งกว่าแสงสว่าง” ด้วยสุภาษิตบทนี้เองในการพิจารณาการกระทำความผิดของจำเลย หากมีข้อที่ยังเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ชัด ต้องทรงยกประโยชน์ให้จำเลยปล่อยตัวให้พ้นข้อหาไป และได้ทรงนำมากล่าวเป็นโวหารใหม่ในคำพิพากษาศาลกรมพระนครบาลว่า “ปล่อยผู้ผิดเสียสักสิบคน ก็ยังจะดีกว่าจะลงโทษ คนที่หาผิดมิได้คนหนึ่ง”วาทะอันนี้พระองค์ท่านเป็นคำคมในวงการนักนิติศาสตร์ อันสำคัญยิ่ง มีผู้หยิบยกกล่าวอ้างในสมัยหลังเรื่อยมา จนมีผู้เข้าใจว่าเป็นสุภาษิตกฎหมายที่แปลมาจากภาษาลาตินหรืออังกฤษ แต่ในหนังสือสุภาษิตกฎหมายหลายเล่มก็ไม่ปรากฏว่ามีสุภาษิตบทนี้เลย นับได้ว่าพระองค์ท่านได้สร้างคำคมจนเป็นสุภาษิตของกฎหมายไทยน่าที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นักกฎหมายไม่ควรจะลืม

ในระหว่างที่ทรงรับราชการได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการกฎหมายไทยนานัปประการ อาทิ ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดวางระเบียบการบริหารงานกระทรวงยุติธรรม ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์แรก ทรงเป็นอธิบดีศาลฎีกาพระองค์ที่หนึ่ง ตามแผนงานการปรับปรุงการศาลยุติธรรมใหม่ ประทานกำเนิดการเรียกตำแหน่งประมุขตุลาการ ประทานกำเนิดการเรียกขานผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายว่า “เนติบัณฑิต” ประทานกำเนิดชื่อหนังสือ “บทบัณฑิต” ของเนติบัณฑิตยสภา
ทรงริเริ่มและเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้ง เนติบัณฑิตยสภาทรงริเริ่มกรมอัยการ ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๕๗ ทรงเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย ทรงเป็นเจ้าของทัศนคติในการวินิจฉัยคดีจนกลายเป็นแบบอย่างของสุภาษิตกฎหมายที่ใช้มาจนปัจจุบันนี้ ทรงปรับปรุงวางระเบียบให้ระบุชื่อผู้แต่ง ผู้เขียนคำคู่ความ คำร้องต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาคดี

สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับงานที่ทรงริเริ่มการจัดวางระเบียบการบริหารงานกระทรวงยุติธรรมนั้น สืบเนื่องจากในระหว่างที่ทรงเป็นกอมมิตตีกรมพระนครบาลอยู่ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถอย่างประจักษ์ เป็นที่
พอพระราชหฤทัยและทรงเชื่อมั่นว่า สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ทรงเป็นผู้สมควรกับการที่จะเป็นผู้จัดการ ราชการศาลยุติธรรมแผนใหม่ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกำหนดไว้ในเบื้องต้นว่าจะให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อรวมศาลยุติธรรมไว้ในที่แห่งเดียวกัน แต่ด้วยเหตุที่กระทรวงยุติธรรม เป็นกระทรวงที่จะต้องจัดตั้งขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่เคยมีงานในรูปกรมมาก่อนแล้วขยายเป็นกระทรวง เพื่อจะได้เห็นแนวแผนงานในเดือนกรกฎาคม ร.ศ.๑๐๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ร่างแผนงานจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมมาสู่ที่ประชุมของคณะเสนาบดีซึ่งขณะนั้นยังครองตำแหน่งในรูปกรมใหญ่ๆ เพื่อพิจารณาดูก่อน เมื่อได้รับพระบรมราชโองการฯ สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ก็ได้ทรงร่างหนังสือรายงานกราบบังคมทูลเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ร.ศ. ๑๐๙ ตามหนังสือรายงานนี้ได้ทรงแสดงแนวความคิดอย่างกว้างขวาง มีแนวเสนอให้จัดตั้งหน่วยในกระทรวงกลาง ซึ่งมีปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้า แบ่งเป็น 3 กอง คือ กองร่าง กองรับส่งหนังสือ กองรายงาน แล้วมีกรมเก็บรักษาหนังสือ แบ่งเป็น ๒ กอง มีกรมคลังประกอบด้วยกองบัญชีเงิน กองจ่าย กองเก็บรักษาเงิน มีกรมรับฟ้อง ซึ่งให้มีอธิบดีบังคับบัญชา แบ่งงานเป็น 3 กอง มีกรมออกหมายและเก็บรายงานมีเจ้ากรมเป็นหัวหน้า ได้ทรงเสนอแนะให้ตั้งกรมอัยการและเนติบัณฑิตยสภาด้วย นอกนั้นเป็นข้อเสนอเรื่องตั้งศาลยุติธรรมต่างๆ พร้อมกับแนบบัญชีตำแหน่งเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ปลัดทูลฉลอง เจ้ากรม ปลัดกรม อธิบดี ผู้พิพากษา เสมียน พนักงานอีกด้วย ข้อเสนอแนะตามหนังสือกราบบังคมทูลนี้ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะเสนาบดี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ร.ศ. ๑๐๙ ที่ประชุมยังไม่อนุมัติหรือยังไม่เป็นที่ตกลง สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ได้ทรงพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในแผนงานครั้งแรกทั้งได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ผลที่สุดได้ทรงทำหนังสือกราบบังคับทูลอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ร.ศ.๑๑๐ ก่อนหน้าวันออกประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม ๑ วัน ตามหนังสือกราบบังคมทูลได้ทรงแสดงทัศนะการจัดการบริหารกระทรวงยุติธรรม และศาลยุติธรรมตามวิธีการใหม่ซึ่งจะจัดทำทันก่อน ส่วนการตั้งกรมอัยการและเนติบัณฑิตยสภานั้นทรงงดไว้ดำเนินการในภายหลัง คำกราบบังคมทูลฉบับนี้ดูเหมือนจะทำขึ้นพร้อมกับประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม เพราะมีแนวทางและลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมก็ได้ประกาศในวันต่อมานั้นเอง นอกจากนี้ยังได้ทรงแนบบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เสนาบดีจนถึงนักการภารโรง พร้อมกันนี้ก็ได้เสนอแนะกำหนดตัวบุคคลแนบมาด้วยหนังสือกราบบังคมทูลฉบับนี้จึงเป็นที่มาแห่งการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงรับหนังสือกราบบังคับทูลแล้ว ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีพระราชหัตถเลขา สั่งการด้วยดินสอ ตามความที่ได้นำเสนอตอนที่แล้ว

อนึ่ง ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ได้เสด็จไปประทับที่เกาะปีนังจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ทรงมีพระชันษาได้ ๗๐ ปี ในโอกาสต่อไปจะได้นำเสนอ โวหารในการพิพากษาคดีของพระองค์ท่าน ในหลายๆคำพิพากษาที่ละเอียดรอบคอบและเป็นแบบอย่างของคำที่ใช้ในภาษากฎหมายหรือที่ใช้เขียนในคำพิพากษามาจนปัจจุบันนี้

...............................................................................