ข้อมูลและสถิติ

          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีจำนวนนักศึกษา บุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานสถาบันมีทั้งสิ้นดังนี้ (ปีการศึกษา 2557)