คณาจารย์และบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
(บุคลากร)

จดหมายข่าว
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พระราชบัญญัติ-ระเบียบ-ข้อบังคับ
คำสั่ง-ประกาศ (บุคลากร)

วารสารวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คู่มือ
เอกสารต่างๆ

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(คณาจารย์)

ระบบสารสนเทศ (สำหรับบุคลากร)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศพื้นฐาน

ระบบงานบริการการศึกษา

ระบบห้องสมุด

    • ฐานข้อมูลออนไลน์

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,000 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 600,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

      • JSTOR
      • (เปิดให้ทดลองใช้งาน)

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง

เป็นฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมุนษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตังแต่ ปี 2001-ปัจจุบัน

เมนูด้านบน