ตราสถาบัน

ความหมาย

เฟือง     หมายถึง   สัญลักษณ์ของช่าง

ดอกบัว  หมายถึง   ชื่อของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ฉัตร      หมายถึง   ความร่มเย็นเป็นสุข คอยปกป้องสถาบันให้พ้นจากภัย

รัศมี      หมายถึง   แสงสว่างแห่งความรู้นำทางไปสู่ความสำเร็จและความมีชื่อเสียงของสถาบัน

สมอ      หมายถึง   นายทหารเรือผู้ก่อตั้งสถาบัน