สภาวิชาการฯ (แก้ไขล่าสุด 09/03/60)

คณะกรรมการสภาวิชาการ

   
Satien

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

   
Chatchai Padoongsak

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

   
Chayan Pramote

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

   
Boonyarat

รองศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   

กรรมการโดยตำแหน่ง

   
Minrate

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ มินเรศน์  เตชะวงศ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

   

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

   
 Kritsada  Anuchrt

รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

กรรมการ

   
Peangpit Arpapong

อาจารย์ ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่น

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์

กรรมการ

   
Jakrapong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์

กรรมการ

 
   

เลขานุการ

   
Prayoon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์

กรรมการและเลขานุการ

   

ผู้ช่วยเลขานุการ

 
Nattaya

อาจารย์ ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ