คณะผู้บริหารสถาบันฯ (แก้ไขล่าสุด 08/03/60)
Satien610601

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Anuchrt610601

นายสืบพงษ์ ม่วงชู
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์
รองอธิการบดี

Prayoon Veenat1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  สุรินทร์
รองอธิการบดี

นายวีนัส ทัดเนียม
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียบ เอื้อกิจ

รองอธิการบดี

Piyamas Nattaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ  ไชยนอก
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐญา คุ้มทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Chittraporn

นาง จิตรภรณ์ นางทิน
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 Pongpan Minrate 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายมินเรศน์  เตชะวงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Seksan  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรย์ อบรม 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

Prapaporn

 นางสาวประภาพร  เตโช
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี