คณะผู้บริหารสถาบันฯ (แก้ไขล่าสุด 08/03/60)
Satien610601

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Kritsada Anuchrt610601

รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์
รองอธิการบดี

Prayoon Veenat1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  สุรินทร์
รองอธิการบดี

นายวีนัส ทัดเนียม
รองอธิการบดี

Piyamas Nattaya

 ดร.ปิยะมาศ  ไชยนอก
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐญา คุ้มทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Chittraporn
นาง จิตรภรณ์ นางทิน
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 Pongpan Minrate 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายมินเรศน์  เตชะวงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Seksan  Sansak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

Prapaporn

 นางสาวประภาพร  เตโช
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี