ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์

ฯพณฯ พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์
องคมนตรี / ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดิมเป็นโรงเรียนอาชีพช่างกล จัดตั้งโดยกลุ่มทหารเรือ ในปี พ.ศ. 2475 เพื่อฝึกสอนวิชาช่างให้กับนักเรียน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ตรอกกัปตันบูช สีลม บางรัก

ต่อมาปี พ.ศ. 2478 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะโรงเรียนช่างกลปทุมวัน เป็นวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และเปิดสอนในระดับที่สูงขึ้น ในปี

พ.ศ. 2536 รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ลงนามสัญญาความช่วยเหลือให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยองค์การ JICA 
ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ในปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน จะทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยขึ้นตรง ต่อกรมอาชีวศึกษา จึงได้ขอพระราชทานชื่อ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานชื่อ
เป็น “ปทุมวัน”

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ย้ายมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547


    ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 คณะ คือ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

    โดยมีหลักสูตร ทั้งหมด 10 หลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และในปี พ.ศ. 2556 จะทำการเปิดการเรียนการสอน
    

เนื่องในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครบรอบ 80 ปี ในปี พ.ศ. 2555 นี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสวัสดิโสภณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารใหม่ 5 ชั้น ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในวันเดียวกันด้วย
    

ผมในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเคยร่วมปฏิบัติงานร่วมกับอดีตผู้อำนวยการฯ และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มาหลายปี  ซึ่งทั้งอดีตผู้อำนวยการฯ และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนลุล่วง ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เจริญก้าวหน้าในด้านวิชาการและผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อมาสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ

ฯพณฯ พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาสถาบันฯ