นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ได้ประสิทธิ์ประสาททักษะวิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งล้วนเติบใหญ่ขึ้นเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติเรื่อยมา โรงเรียนช่างกลปทุมวันได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ จนสามารถก้าวขึ้นเป็น “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” ได้ในวันนี้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเหล่านักเรียน นักศึกษา เป็นสำคัญ


    สำหรับวาระการครอบรอบนี้ ผมขออวยพรให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความเจิรญก้าวหน้า ดำรงรักษาความเข้มแข็ง และผลิตบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถเพื่อร่วมเป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อมาสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์