สภาสถาบันฯ (แก้ไขล่าสุด 09/03/60)

คณะกรรมการสภาสถาบัน

   

ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ

นายกสภา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

   
Satien

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

   
 

พ.ต.อ.ดิสดนัย ภูริปโชติ

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนาสถาบันฯ

 

   

นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   
Jedsada

นายถาวร ชลัษเฐียร

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา วงษ์อ่อน

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   
Anuchart 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์

เลขานุการสภาสถาบัน

 

   

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน ๑๓ คน

   

พล.ต.อ. เหมราช ธารีไทย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล เที่ยงธรรม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นายบรรจง คุณูจิตต์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยอดวุฒิ สุพรรณพัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นายเดชา ดีผดุง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นายถวัลย์ รุยาพร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้บริหาร

จำนวน ๕ คน

   
Kritsada

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้บริหาร

   
Minrate Seksan

นายมินเรศน์  เตชะวงศ์

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้บริหาร

   
Prayoon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร สุรินทร์

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้บริหาร

   

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนคณาจารย์
จำนวน ๔ คน

   
Prissana Mongkon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา เพชระบูรณิน

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนคณาจารย์

ดร.มงคล คำมูล

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนคณาจารย์

   
witoon Pitug

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนคณาจารย์