ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารแนบประกอบร่างขอบเขตงานโครงจ้างปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 4 สาขาวิชาไฟฟ้าจำนวน 16 หน้า
3. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 025/2562
4. โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการชั้น 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
7. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
8. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
9. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
10. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
11. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง