พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ (นักศึกษา)

พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา

 1. พรบ. ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18มิย50)

 2. พรก. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2560

ระเบียบ

 1. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์-สำหรับผู้มีวุฒิ-ค.อ.บ.-หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548 (08มิย48)

 2. ระเบียบ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบ พ.ศ.2548 (01กย48)

 3. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคกศ.ฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 (26ตค48)

 4. ระเบียบ ว่าด้วย การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม-สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549 (21มิย49)

 5. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (26มีค53)

 6. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554 (16มีค54)

 7. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ.2554 (16มีค54)

 8. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554 (16มีค54)

 9. ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554 (16มิย54)

 10. ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 (21เมย54)

 11. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554 (13กค54)

 12. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 (17สค54)

 13. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการศึกษา-สถาบันฯ พ.ศ.2555 (21พค55)

 14. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม-ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (22กพ56)

 15. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม-ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 (24กค56)

 16. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557 (29พค57)

 17. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (29พค57)

 18. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย(ฉ.2)พ.ศ.2588 (25มิย58)

 19. ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2588 (28ตค58)

 20. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการศึกษาพ.ศ.2559.pdf

 21.  ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 22. ระเบียบ ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
 23. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 24. ระเบียบ ว่าด้วย การยกเลิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับ

 1. ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 (27เมย53)

 2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2553 (2มิย53)

 3. ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2553 (22ธค53)

 4. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (22กพ56)

 5. ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 (22กพ56)

 6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556 (25เมย56)

 7. ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 (28สค56)

 8. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557 (25กค57)

 9. ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557 (1สค57)

 10.  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษาพ.ศ.2558 (30เมย58)

 11.  ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 12. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

คำสั่ง

 1.   คำสั่งสถาบันฯ มาตรการในการเข้า - ออกสถาบันฯ

 2.   คำสั่งสถาบันฯการเข้า - ออกสถาบันฯของสถาบัน

ประกาศ

 1. ประกาศ การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ (29มีค54)

 2. ประกาศ สภาสถาบันฯ มาตรการป้องกันนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท (15มิย54)

 3. ประกาศ แนวทางสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนส่งผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือระดับชาติหรือนานาชาติ (16กย54)

 4. ประกาศ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา (06ธค54)

 5. ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในถานบันอุดมศึกษา (10พค55)

 6. ประกาศ ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับนักศึกษาสถาบันฯ (01มิย55)

 7. ประกาศ การเลื่อนเวลาเข้าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ (11ธค55)

 8. ประกาศ การให้นักศึกษาออกจากบริเวณสถาบันหลังเลิกเรียน (12ธค55)

 9. ประกาศ การจัดเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-ภาคพิเศษ พ.ศ.2556 (22มีค56)

 10. ประกาศ การยกเว้นการเรียกเก็บเงินการศึกษาในภาคการศึกษาแรก-ประจำปีการศึกษา 2556 (29เมย56)

 11. ประกาศ การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556 (15พค56)

 12. ประกาศ การขอย้ายสาขาวิชา พ.ศ.2556 (5ส.ค.56)

 13. ประกาศ ยกเว้นค่าผ่อนผันการชำระเงินคธกศ.สำหรับนศ.กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) (12มค58)

 14. ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา-โครงการปริญญาใบที่สอง (12มค58)

 15.  ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 (19สค58)

 16. ประกาศ เรื่อง หยุดกรณีพิเศษ
 17. ประกาศ การจัดเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556
 18.  ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 19. ประกาศ เรื่อง ไม่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์
 20. ประกาศ เรื่อง ไม่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผู้สมัครผ่่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์
 21. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
 22. ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการศึกษา
 23. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2561

เมนูด้านบน