พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ สวัสดิการ (อาจารย์และบุคลากร)

 

พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา

 1. พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 (30ต.ค.47)

 2. พรบ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 (20ธค47)

 3. พรบ. ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 (18มิย50)

 4. พรบ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่5) พ.ศ.2551 (23มค51)

 5. พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 (23มค51)

 6. พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่2) (31ม.ค.51)

 7. พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2558 (ฉบับที่2) (18พค58)

 8. พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) (13มิ.ย.59)

 9. พรก. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2560

ระเบียบ

 1. ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2544

 2. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ-ป.ตรี-ภาคพ. พ.ศ. 2548

 3. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบร.และค่าธน.การศึกษาป.ตรี-โครงการเปิดสอนวศ.-สำหรับคอบหรือเทียบท. พ.ศ. 2548

 4. ระเบียบ ว่าด้วย การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

 5. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนฯ-อุตสาหการ พ.ศ. 2548

 6. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2549

 7. ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2549

 8. ระเบียบ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549

 9. ระเบียบ ว่าด้วย การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2549

 10. ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

 11. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

 12. ระเบียบ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2552

 13. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553

 14. ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553

 15. ระเบียบ ว่าด้วย บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553

 16. ระเบียบ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน-หก.การลา-และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553

 17. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553

 18. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี พ.ศ. 2553

 19. ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2553

 20. ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2553

 21. ระเบียบ ว่าด้วย การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553

 22. ระเบียบ ว่าด้วย หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ. 2553

 23. ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ. 2554

 24. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. 2554

 25. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554

 26. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ. 2554

 27. ระเบียบ ว่าด้วย การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ. 2554

 28. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน-ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

 29. ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

 30. ระเบียบ ว่าด้วย การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554

 31. ระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ. 2554

 32. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. 2554

 33. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554

 34. ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2554

 35. ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2554

 36. ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ. 2554

 37. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2555

 38. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ. 2555

 39. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555

 40. ระเบียบ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ. 2555

 41. ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2555

 42. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555

 43. ระเบียบ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555

 44. ระเบียบ ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2556

 45. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นขรก พ.ศ. 2556

 46. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม-ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

 47. ระเบียบ ว่าด้วย หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ. 2556

 48. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ. 2556

 49. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม-ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556

 50. ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556

 51. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ. 2556

 52. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี-และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

 53. ระเบียบ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

 54. ระเบียบ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2557

 55. ระเบียบ ว่าด้วย การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557

 56. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

 57. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557

 58. ระเบียบ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

 59. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ. 2557

 60. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557

 61. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2558

 62. ระเบียบ ว่าด้วย การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

 63. ระเบียบ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2558

 64. ระเบียบ ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 65. ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ. 2558

 66. ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558

 67. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559

 68. ระเบียบ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559

 69.  ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560

 70.  ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ.2560

 71.  ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560
 72. ระเบียบ ว่าด้วย การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบันพ.ศ.2561
 73. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 74. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561

ข้อบังคับ

 1. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.ก.เลือกกสถ.ซึ่งเลือกจ.ร.อธิการฯ-คณบดี-หรือหน.สรก.ที่รชออ.มีฐทท.คณะพ.ศ.2548

 2. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2548

 3. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.การได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันพ.ศ.2548

 4. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.การได้มาซึ่งนายกสภาฯพ.ศ.2548

 5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.การได้มาซึ่งอธิการบดีพ.ศ.2548

 6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสถาบันพ.ศ.2548

 7. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันพ.ศ.2548

 8. ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยมพ.ศ.2548

 9. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯพ.ศ.2548

 10. ข้อบังคับ ว่าด้วย ชั้นสาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์พ.ศ.2548

 11. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการพ.ศ.2548

 12. ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์พ.ศ.2548

 13. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และขรกพ.ศ.2548

 14. ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาพ.ศ.2549

 15. ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษาพ.ศ.2549

 16. ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณขรกพลเรือนในสถาบันฯพ.ศ.2549

 17. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะพ.ศ.2550

 18. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพ.ศ.2551

 19. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2553

 20. ข้อบังคับ ว่าด้วย หก.วธ.การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ.2553

 21. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะพ.ศ.2554

 22. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาพ.ศ.2554

 23. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

 24. ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยมพ.ศ.2554

 25. ข้อบังคับ ว่าด้วย หก.วธ.การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯพ.ศ.2554

 26. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการพ.ศ.2554

 27. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2555

 28. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.การได้มาซึ่งกก.สภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือขรกอื่นของสถาบันพ.ศ.2555

 29. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555

 30. ข้อบังคับ ว่าด้วย หก.วธ.การได้มาซึ่งกก.สภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือขรกอื่นของสถาบันพ.ศ.2555

 31. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555

 32. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ.2556

 33. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

 34. ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556

 35. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

 36. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบัน พ.ศ.2556

 37. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสภา พ.ศ.2556

 38. ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556

 39. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

 40. ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556

 41. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี2557

 42. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557(ฉบับที่2)

 43. ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557

 44. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557

 45. ข้อบังคับ ว่าด้วย คส.หก.วธ.ก.สห.ผอ.สำนัก-ศูนย์-และหน.นง.ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557

 46. ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558

 47. ข้อบังคับ ว่าด้วย หก.วธ.การประเมินผลการปฏิบัติรช.เพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร(ฉบับ2) พ.ศ.2558

 48. ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558

 49. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 50. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558

 51. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558

 52. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558

 53. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558

 54. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558

 55. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558

 56. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 57.  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

 58.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560

 59.  ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 60. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2)
 61. ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 62. ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 63. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2560
 64. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะพ.ศ.2560
 65. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนกงานสถาบัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2561

คำสั่ง

 1. คำสั่ง-414-2553-แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่-รักษาการแทนผู้อำนวยการกอง (30กค53)

 2. คำสั่ง-415-2553-แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่-หัวหน้าส่วนราชการระดับงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเที่ยบเท่างาน-และเจ้าหน้าที่ (30กค53)

 3. คำสั่ง-556-2554-แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษา (17ตค54)

 4. คำสั่ง-575-2554-การรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม-ดูงาน-หรือประชุมสัมมนาในประเทศ-ต่างประเทศ (08พย54)

 5. คำสั่ง-578-2554-แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างาน-หัวหน้าสาขาวิชา-และผู้บริหารที่ประสบอุทกภัย (10พย54)

 6. คำสั่ง-242-2555แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่-ส่วนราชการกองพัฒนานักศึกษา (04พค55)

 7. คำสั่ง-11244-2555-เปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ (11ธค55)

 8. คำสั่ง-1570-2558-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 (02พย58)

 9. คำสั่ง-สป1207-2559-มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ (29สค59)

ประกาศ

 1. ประกาศ บัญชีค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน (16กค53)

 2. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานสถาบันฯ (16กค53)

 3. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการดำเนินการขอรับทุนวิจัย (05ตค53)

 4. ประกาศ การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการภายใน-ของสถาบันฯ (17พย53)

 5. ประกาศ ขยายระยะเวลาการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัย-สถาบันฯ (03กพ54)

 6. ประกาศ ทุนสนับสนุนนักวิจัย-ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่2) (25กพ54)

 7. ประกาศ ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา (25กพ54)

 8. ประกาศ ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจำปีงประมาณ 2554 (21มีค54)

 9. ประกาศ จรรยาบรรณนักวิจัยสถาบันฯ (25พค54)

 10. ประกาศ สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มาตรการป้องกันนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท (16มิย54)

 11. ประกาศ แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือระดับชาติหรือนานาชาติ (16กย54)

 12. ประกาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (16กย54)

 13. ประกาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน (16กย54)

 14. ประกาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (16กย54)

 15. ประกาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ (16กย54)

 16. ประกาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (16กย54)

 17. ประกาศ การลาหยุดราชการเนื่องจากประสบอุทกภัย (10ตค54)

 18. ประกาศ การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของสถาบันฯในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (06ธค54)

 19. ประกาศ สรุปการเลื่อนเงินเดือนของขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่2) 1ตุลาคม2554 (29ธค54)

 20. ประกาศ รายชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯเพื่อทำหน้าที่กรรมการประจำคณะฯ (30ธค54)

 21. ประกาศ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย-งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2555 (12เมย55)

 22. ประกาศ ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 (12เมย55)

 23. ประกาศ ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัย-กองทุนวิจัยสถาบันฯประจำปีงบประมาณ 2555 (19เมย55)

 24. ประกาศ การแบ่งส่วนราชการภายในกองพัฒนานักศึกษา (01พค55)

 25. ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในถานบันอุดมศึกษา (10พค55)

 26. ประกาศ สรุปการเลื่อนเงินเดือนของขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่1) 1เมษายน2555 (10พค55)

 27. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล การปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันฯ (03ตค55)

 28. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล การปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันฯ (21พย55)

 29. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล การปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันฯ2 (21พย55)

 30. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานของ-พนักงานสถาบัน-และลูกจ้างสถาบัน (11ธค55)

 31. ประกาศ รายชื่อพนักงานสถาบันฯ-สาขวิชาการผู้ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน (08มค56)

 32. ประกาศ รายชื่อพนักงานสถาบันฯ-สายสนับสนุนวิชาการผู้ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน (08มค56)

 33. ประกาศ รายชื่อพนักงานสถาบันฯ-สายสนับสนุนวิชาการผู้ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง-ครั้งที่ 1 (08มค56)

 34. ประกาศ การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556 (15พค56)

 35. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการปรับเปลี่ยนและย้ายหน่วยงานของพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันฯ พ.ศ.2556 (17ตค56)

 36. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการปรับวุฒิ-พนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2556 (14พย56)

 37. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล การปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันฯ1 (27พย56)

 38. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล การปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันฯ2 (27พย56)

 39. ประกาศ การนับภาระงานสอนในช่วงวันหยุดราชการ (03เมย57)

 40. ประกาศ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของอาจารย์ผู้สอน (18สค57)

 41. ประกาศ อัตราค่าบำรุงห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์-อาคารเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2557 (14ตค57)

 42. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 (7ตค58)

 43. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558 (7ตค58)

 44. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2558 (7ตค58)

 45. ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2559 (9มีค59)

 46. ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา (12เมย59)

 47. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาพ.ศ.2559 (9มิย59)

 48. ประกาศ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการต่อสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ.2559 (7ก.ย.59)

 49. ประกาศ เรื่อง ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด

 50. ประกาศ เรื่อง หยุดกรณีพิเศษ

 51.  ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลของผู้บริหาร(ฉบับ2) พ.ศ.2560

 52. ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2560
 53. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวให้ดำรงตำแหน่งหนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 54. ประกาศการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2561
 55. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
 56. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเข้าเป็นพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
 57. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2560
 58. ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
 59. ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
 60. ประกาศ การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์PLCเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 61.  ประกาศ การบริหารจัดการที่พักสวัสดิการ พ.ศ. 2562

คู่มือการดำเนินงาน

 • คู่มือ

               1. คู่มือจรรยาบรรณ อาจารย์-บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

               2. คู่มือ การสอบสวนหาข้อเท็จจริง

               3.  คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานสถาบัน

               4.  คู่มือ ปฏิบัติงานฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

               5.  คู่มือ แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

               6.  คู่มือ ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

               7.  คู่มือ การสอบสวนวินัยนักศึกษา การอุทธรณ์ การพิจารณาการลดโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                        ด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ.2558

               8.  คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

               9.  คู่มือ การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติกร (Work Manual of legal Department)

              10.  คู่มือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิยัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

              11.  คู่มือ การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

              12.  คู่มือ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              13. คู่มือคดีปกครองและขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองกรณีส่วนราชการเป็นผู้ถูกฟ้องคดี

              14. คู่มือการตอบข้อหารือและข้อร้องเรียน

              15. คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

              16. คู่มือการปฏิบัติงานคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

              17. คู่มือคดีปกครองขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองกรณีบุคคลได้รับความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทาง

              ปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

              18. คู่มือเรื่องการให้ความเห็นทางกฏหมาย

              19. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สวัสดิการ

เมนูด้านบน