ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมวิชาการเครือข่ายฯ EENET 2018
Print Email

     วันที่ 1 -3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สถาบันเทคโนโลยีทุมวัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 10th The Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018) โดยในเวลาประมาณ 16.00 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 10th The Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวรายงานฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี, พลตรีวสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17, พ.อ.พงษศักดิ์ เอี่ยมพญา เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9, พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี, นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, นายประสิทธิ์ หินอ่อน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี, ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณาจารย์-บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส.โฮเต็ล (R.S. Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

     การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2551 โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology: EENET) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมากและเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอีก 1 สถาบัน ที่สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ 9 มหาวิทยาลัย และ 1 สถาบัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย

     ​การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 นี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในการส่งผลงานวิจัยจำนวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 218 บทความ ใน 10 กลุ่มสาขา โดยงานนี้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดี ที่สำคัญได้รับความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการจากคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 10th The Conference of Electrical Engineering Network 2018 ในการผลักดันให้เกิดงานดังกล่าวขึ้น

     สำหรับการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET 2019) จะจัดขึ้นที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสื่งพิมพ์
(ขอขอบคุณ : ภาพนิ่งจากช่างภาพทุกฝ่ายและภาพข่าวจากสื่อมวลชน)