ประมวลภาพกิจกรรม
สัมภาษณ์ทำงานในโครงการพิเศษเรียนวันอาทิตย์สำหรับผู้มีงานทำ
Print Email

     วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยอาจารย์ศักดา พรหมเหมือน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนักศึกษา จำนวน 42 คน และอาจารย์หาญโชค บุตรเวียงพันธ์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยคณะนักเรียนนักศึกษาได้เดินทางมาเพื่อเข้าสัมภาษณ์ทำงานกับบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันฯ ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพิเศษเรียนวันอาทิตย์สำหรับผู้มีงานทำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ ด้านหลักสูตรและด้านการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอนสายวิชาชีพของนักเรียนและนักศึกษาในโครงการพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียวของผู้มีงานทำ เพื่อสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนและขยายโอกาสสำหรับการศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาที่จบหลักสูตรด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ อาจารย์ศักดา พรหมเหมือน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

     จากนั้น เวลา 09.00 น. คณะนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดสกลนคร จำนวน 42 คน ได้เข้ารับฟังแนวนโยบายและขอบเขตการรับสมัครเข้าทำงานของบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 8 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เฟริสเทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ฟิวด์เทค ออโตเมชั่น จำกัด, บริษัท สี่พระยา จำกัด, บริษัท เชนซิโร่ จำกัด, บริษัท นิวแสงชัยอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ณ ชั้น 2 ห้องเรียนอาคารไม้ 3 ชั้น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน