ประมวลภาพกิจกรรม

 • ผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเฝ้าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  อ่านต่อ...
 • ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ HAECO Xiamen & PIT

  อ่านต่อ...
 • การแข่งขัน KOMA ลูกข่างญี่ปุ่น

  อ่านต่อ...
 • พิธีเปิดโครงการหยุดอ้วนพี ใส่สีขาวสวย ปี 2

  อ่านต่อ...
 • ประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

  อ่านต่อ...
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น

  อ่านต่อ...
 • โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน กิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

  อ่านต่อ...
 • จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

  อ่านต่อ...
 • สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  อ่านต่อ...
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561

  อ่านต่อ...
Page 1 of 19