คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ประธานกรรมการ
นายอิทธิศักดิ์ ศรีดำ กรรมการ
นายวศิน ภิรมย์ กรรมการ
นางสาวชนัดดา ภู่ทับทิม กรรมการ
นางสาวสาวิตรี สามปลื้ัม กรรมการ
นายโรจน์ศักดิ์ งามผิว กรรมการ
นายภคิน รัตนอุดม กรรมการ
นายปิยะวัฒน์ ทองแก้ว กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัตนา พิชิตปรีชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พบปัญหากรุณาแจ้ง

ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ไกรวุฒิ  มัณฑะกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.