หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สาขาวิชา หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   หลักสูตร : วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 126 4 2.00
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 0 3 2.00
   หลักสูตร : วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 133 4 2.00
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 133 4 2.00
   หลักสูตร : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ   
   เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 127 4 2.00
   เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 127 4 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

      สาขาวิชา หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุม   
   วิศวกรรมการวัดคุม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 150 4 2.00
   วิศวกรรมการวัดคุม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 145 4 2.00
   วิศวกรรมการวัดคุม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมการวัดคุม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 120 3 2.00
   วิศวกรรมการวัดคุม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล   
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 148 4 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 148 4 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 148 3 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 124 3 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 148 3 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมเครื่องกล(โครงการปริญญาตรี ปริญญาที่สอง) หลักสูตรปี 2555 0 2 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า   
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 147 4 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 146 4 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 147 3 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 118 3 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 147 3 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมไฟฟ้า(โครงการปริญญาตรี ปริญญาที่สอง) หลักสูตรปี 2555 0 2 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 150 4 2.00
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 150 4 2.00
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 114 3 2.00
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 150 4 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 146 4 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 122 3 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(โครงการปริญญาตรี ปริญญาที่สอง) หลักสูตรปี 2555 150 2 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ   
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 147 4 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 144 4 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 147 3 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 120 3 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2543 124 3 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 147 3 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมอุตสาหการ(โครงการปริญญาตรี ปริญญาที่สอง) หลักสูตรปี 2555 0 2 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมเคมี   
   วิศวกรรมเคมี(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 151 4 2.00
   วิศวกรรมเคมี(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 147 4 2.00
   วิศวกรรมเคมี(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 144 4 2.00
   วิศวกรรมเคมี(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 151 3 2.00
   วิศวกรรมเคมี(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 151 3 2.00
   วิศวกรรมเคมี(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 147 4 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต   
   วิศวกรรมการผลิต(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 150 4 2.00
   วิศวกรรมการผลิต(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมการผลิต(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมการผลิต(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
   วิศวกรรมการผลิต(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมการวัดและควบคุม   
   วิศวกรรมการวัดและควบคุม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมการวัดและควบคุม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
   วิศวกรรมการวัดและควบคุม(โครงการปริญญาตรี ปริญญาที่สอง) หลักสูตรปี 2555 0 2 2.00