หลักสูตรปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

      สาขาวิชา หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   หลักสูตร : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า   
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) (แบบ ก2)(ปริญญาโท ปกติ) หลักสูตรปี 0 2 3.00
   วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) (แบบ ก2)(ปริญญาโท เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2556 0 2 3.00
   หลักสูตร : วศ.ม.ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม   
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) (แบบ ก2)(ปริญญาโท เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2556 0 2 3.00
   หลักสูตร : วศ.ม.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง   
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) (แบบ ก2)(ปริญญาโท เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2556 0 2 3.00