หลักสูตรปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

      สาขาวิชา หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   หลักสูตร : วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า   
   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ปกติ) หลักสูตรปี 2556 0 3 3.00
   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2556 0 3 3.00
   หลักสูตร : วศ.ด.ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม   
   วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ปกติ) หลักสูตรปี 2556 0 3 3.00
   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2556 51 3 3.00
   หลักสูตร : วศ.ด.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง   
   วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ปกติ) หลักสูตรปี 2556 0 3 3.00
   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2556 0 3 3.00