Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Download

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งDownload

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น

เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นDownload ใบสมัครDownload

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯ [PDF]Download ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯ [WORD] Download