Menu Close

Category: รับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ(สายสนับสนุนวิชาการ)ครั้งที่ 3/2561 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน