Menu Close

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นผลิตนักปฏิบัติ

ด้านเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

  • พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ระดับชาติและนานาชาติ
  • พันธกิจที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการ รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
  • พันธกิจที่ 4 พัฒนาส่วนงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาที่สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ