Menu Close

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ สำคัญเกี่ยวกับนักศึกษา

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวทางการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการสมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันอื่น พ.ศ.2562

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2562

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2562

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562

ประกาศ สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มาตรการป้องกันนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท 16 มิ.ย. 54

ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่อง ไม่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์

ประกาศ เรื่อง ไม่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คำสั่งสถาบันฯที่ 1317/2560 เรื่อง การเข้า-ออก สถาบันฯของนักศึกษา

คำสั่งสถาบันฯที่ 1316/2560 เรื่องมาตรการในการเข้า – ออกสถาบันฯ

คำสั่งสถาบัน 2/2562 มาตรการในการเข้า – ออกสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบ ว่าด้วย การยกเลิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560