Menu Close

Category: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยDownload

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผลฯDownload

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการจรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันDownload