Menu Close

Category: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน (จำนวน 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน (จำนวน 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดDownload

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผลDownload

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยDownload

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสิทธิผลฯDownload