Menu Close

ศิษย์เก่า

ข่าวสารเกี่ยวกับศิษย์เก่า

วารสารปทุมวันทูเดย์

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559
<<คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด>>
ศิษย์เก่านายเดชวินัย  พิมพ์โคตร
ด้านผู้บริหารดาวรุ่นภาครัฐ
ศิษย์เก่านายธนาวุฒิ  ศรีนิรัตน์
ด้านการบริหารภาคเอกชน
ศิษย์เก่านายธีระวัฒน์  เทพอำนวยสุข
ด้านการบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
ศิษย์เก่านายระเบียบ  เที่ยงธรรม
ด้านการบริหารภาครัฐ
ศิษย์เก่านายสมบัติ  ไหมอ่อน
ด้านผู้บริหารดาวรุ่งธุรกิจส่วนตัว
ศิษย์เก่านายอรรถพันธ์  ปริวราพันธ์
ด้านธุรกิจเอกชน
ศิษย์เก่านายมาโนช  โพธิ์พระยา
ด้านการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558
<<คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด>>
ศิษย์เก่าดร. อภิชิต  ล้ำเลิศพงค์พนา
ด้านวิชาการและวิจัย
ศิษย์เก่านายสมพงษ์  พงษ์สกุลรังษี
ด้านการบริหาร ภาครัฐ
ศิษย์เก่านายสุวิช  เบญจาทิกุล
ด้านการบริหาร เอกชน
ศิษย์เก่านายถาวร  ชลัษเฐียร
ด้านการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิษย์เก่านายมงคล  มหาวงศ์ตระกูล
ด้านการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิษย์เก่านายบรรจง  คุณูจิตต์
ด้านการธุรกิจเอกชน
ศิษย์เก่านายสหัส  ศิริเกตุ
ด้านการบริการสังคม
ศิษย์เก่านายสมภพ  เบญจาทิกุล
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
ศิษย์เก่านายสว่าง  สามปลื้ม
ด้านข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557
<<คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด>>
ศิษย์เก่าดร.ประเสริฐ  ประวัติรุ่งเรือง
ด้านการศึกษา
ศิษย์เก่านายเอนก  มาทะการณ์
ด้านธุรกิจส่วนตัว
ศิษย์เก่านายธวัช  จันทร์สุวรรณ
ด้านบริการสังคม
ศิษย์เก่านายสมเกียรติ  พงษ์กันหา
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
ศิษย์เก่านายสุทัศน์  สถิตพรม
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศิษย์เก่ารศ. ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์
ด้านวิชาการ
ศิษย์เก่าดร.อุดม  เฟื่องฟุ้ง
ด้านการบริหารงานภาครัฐ
ศิษย์เก่านายอุดม  จโนภาส
ด้านการบริหารงานภาคเอกชน
ศิษย์เก่าพระสิทธินิติธาดา (พันตำรวจโท ดร.ชลัช  พรหมะวัน)
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา