Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ ราคากลาง รายการชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคการผลิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง รายการชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคการผลิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด  

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบป้องกันของระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบป้องกันของระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด  

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (1/67)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567  

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา (1/67)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567