Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ครุังที่ 3/2566    

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศการรับสมัครผู้แทนบุคลากรสถาบันฯ เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศการรับสมัครผู้แทนบุคลากรสถาบันฯ เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1