Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload