Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

1.ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันฯDownload ใบสมัครบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรDownload

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

1.การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้ารายการอื่น 2.ใบสมัครกรรมการกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้ารายการอื่นของสถาบัน