Menu Close

Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสะแกนหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสะแกนหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรมDownload เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องสแกนหนังสือฯDownload บก.06-เครื่องสแกนหนังสือฯDownload

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายDownload บก.06 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายDownload ขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายDownload เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน (จำนวน 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดDownload รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคารDownload เอกสารประกวดราคาDownload ราคากลางDownload