Menu Close

Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โหลด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์Download เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โหลดDownload แบบ บก.06Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบลิฟท์เคลื่อนที่แนวตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯเรื่องประกวดราคาซื้อระบบลิฟท์เคลื่อนที่แนวตั้งDownload เอกสารประกวดราคาซื้อระบบลิฟท์เคลื่อนที่แนวตั้ง Download แบบ บก.06Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้าหลักDownload เอกสารเรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้าหลักDownload คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download แบบ บก.06Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of ThingsDownload เอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of ThingsDownload คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download แบบอ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการระบบสื่อสารและเครือข่ายในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและเครือข่ายฯ Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download แบบ บก.06Download เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและเครือข่ายฯDownload