Menu Close

Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบอ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศสถาบันฯ-ปป.เกษตรอัจฉริยะDownload ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบอ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบอ่านต่อ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Creative Computing จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Creative Computing จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Creative Computing จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะDownload บก.06-ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะDownloadอ่านต่อ