Menu Close

Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ ราคากลาง รายการชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคการผลิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง รายการชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคการผลิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด  

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบป้องกันของระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบป้องกันของระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด  

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด