Menu Close

Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนอินฟาเรด จำนวน 1 ชุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนอินฟาเรด จำนวน 1 ชุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารกล้องตรวจจับความร้อนอินฟาเรดDownload คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-กล้องตรวจจับความร้อนอินฟาเรดDownload บก.06-กล้องตรวจจับความร้อนอินฟาเรดDownload ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนอินฟาเรดDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่องDownload

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โหลด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โหลดฯ Download เอกสารประกวดราคาซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทอรนิกส์Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โหลดฯDownload ราคากลาง-บก.06-อิเล็กทรอนิกส์โหลดฯDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอลแบบแอดวานตซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอลแบบแอดวานตซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอลแบบแอดวานตซ์ฯ Download เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอลแบบแอดวานตซ์ฯDownload คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอลแบบแอดวานตซ์ฯDownload ราคากลาง-บก.06-การสื่อสารดิจิตอลแบบแอดวานตซ์ฯDownload

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงฯDownload เอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงแบบโปรแกรมได้Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-เครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงฯDownload บก.06-เครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงฯDownload