Menu Close

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เสริมสร้างการเป็นบัณฑิตยุคสมัยใหม่ เน้นทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความสำนึกในหน้าที่ รวมถึงมีวิชาให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ

 

หลักสูตรปริญญาตรี

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี

อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ทางหลักสูตรฯ ได้จัดหาซอฟท์แวร์ช่วยในการจำลองการขึ้นรูปโลหะ เพื่อช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ ช่วยออกแบบ
แผ่นเปล่า แรงที่ใช้ในการขึ้นรูปรวมถึงขั้นตอนในการขึ้นรูปที่เหมาะสมและนักศึกษายังได้ปฏิบัติการขึ้นรูปจากเครื่องจักรจริง

สาขาวิศวกรรมการผลิต ยังมีแขนงทางด้านวิชาวัสดุศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้ เรียนเกี่ยวกับวิชาทางด้านงานเชื่อม งานโลหะวิทยา งานวัสดุพลาสติก และหลักการทดสอบวัสดุ รวมถึงยังมีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบขนาดสมัยใหม่ที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องวัดขนาดสามมิติ (CMM) เครื่องสแกน 3 มิติ เครื่องวัดคว ามเรียบผิว และความเป็นทรงกระบอก ให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ เพื่อเป็นทักษะในการนำไปต่อยอด หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://mfge.pit.ac.th

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: วิศวกรรมการผลิต 2561

หลักสูตรปริญญาตรี

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปพลังงาน การออกแบบระบบทางกล เช่น การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบเครื่องจักรกลระบบการควบคุม อัตโนมัติและเทคโนโลยียานยนต์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรภาคการผลิต วิศวกรภาคการบริการ ผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน งานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งานด้านการเงิน งานด้านการวางแผนการผลิต

หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://me.pit.ac.th

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: วิศวกรรมเครื่องกล 2561

หลักสูตรปริญญาตรี

“สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม” เดิมคือ “สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” เป็นวิชาชีพที่มีเป้าหมายในการแปรรูปวัตถุดิบทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีไปเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งปริมาณขนาดใหญ่และเล็กที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้มีผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ต้องการและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เน้นการสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์วิชาชีพ รู้จริง ปฏิบัติจริง โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชา

หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://chemen.pit.ac.th

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม 2561

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ คือ การผสมผสานของศาสตร์ด้านวิศวกรรม เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมขั้นสูง เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภันฑ์ และระบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้จะมุ่งเน้นผลิตวิศวกรให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างและวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่ โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบวิเคราะห์และผลิต (CAD/CAM/CAE) กระบวนการผลิตอัตโนมัติและระบบการควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์นั้นจะมุ่งเน้นการปฏิบัติและการทดลองจริง เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา วิศกรรมเมคคาทรอนิกส์นั้นจะทำในตำแหน่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมระบบทางกล-ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและการควบคุมกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งยังเป็นวิศกรทางด้านการออกแบบ
ควบคุมซ่อมบำรุงและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประกอบอาชีพอิสระ

 

หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://mce.pit.ac.th

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2561

หลักสูตรปริญญาตรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรภาคการผลิต วิศวกรภาคการบริการ ผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน งานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งานด้านการเงิน งานด้านการวางแผนการผลิต

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://ie.pit.ac.th

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง แขนงวิชาพลังงาน แขนงวิชาการวัดและควบคุม และแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เนื่องจากเทคโนโลยีแทบทุกอย่างในปัจจุบันนั้นอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเป็นพื้นฐาน ดังนั้น ด้วยความรู้ความสามารถของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ สามารถทำงานและประกอบอาชีพได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานในทุกโรงงานอุตสาหกรรม เพราะทุกโรงงานจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรดูแลระบบรถไฟฟ้า วิศวกรดูแลระบบการสื่อสารการเดินอากาศของสนามบินและวิศวกรประจำบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://ee.pit.ac.th

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: แขนงการวัดและควบคุม แขนงวิชาพลังงาน แขนงอิเล็กทรอนิกส์

Faculty of Science and Technology

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นหลักสูตรที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับความรู้เชิงบูรณาการซึ่งตอบโจทย์ ความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากปัจจุบันทุกคนหลีกเลี่ยงการใช้งานเทคโนโลยี
ไม่ได้ รวมถึงในโลกอนาคตอุปกรณ์ต่าง ๆ ล้วนถูกควบคุมด้วย Software มากขึ้น และมีความเป็น Artificial Intelligence (AI) มากขึ้นด้วย โดยที่อุปกรณ์จะสามารถติดต่อกับมนุษย์และสามารถสั่งการระยะไกลผ่านเครือข่าย Internet ได้

หลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://it.pit.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผลิตกำลังคนรองรับ New S-curve ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชา ดังนี้
 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 2. แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม
 4. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม