Menu Close

ชีวิตในรั้วสถาบัน

ชีวิตในรั้วสถาบัน

องค์พระวิษนุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน

พระวิษณุกรรม เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพนักศึกษาด้านวิชาชีพต่างๆ ก็ยกย่องนับถือองค์พระวิษณุกรรมในฐานะเทพฯ ผู้เป็นบิดาในเชิงช่าง สทป.องค์พระวิษณุประทับนั่งบนแท่น มือขวาถือดอกบัว

ชีวิตในรั้วสถาบัน

สโมสร ชมรม และกิจกรรมที่หลากหลาย

สถาบันได้สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และค่ายอาสาสมัคร เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง:
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารกองพัฒนา

เว็บไซต์: http://sa.pit.ac.th

ชีวิตในรั้วสถาบัน

ทุนการศึกษา

สถาบันตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาเรียนดี สร้างชื่อเสียง และจิตอาสาเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เช่น ทุนเรียนดียกเว้นค่าเทอม ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นโดยมีแหล่งทุนจากภายใน ศิษย์เก่าและภายนอกสถาบัน

บริการอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
บริการอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

สถาบันมีการบริการระบบสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการ PIT-Net Account และอีเมล์นักศึกษาบนระบบ Cloud service พร้อมทั้งมีจุดบริการเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วทั้งสถาบัน จำนวน 90 จุด

สถานที่ตั้ง:
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล
ว็บไซต์: lcc.pit.ac.th

บริการห้องสมุด
บริการห้องสมุด

สำนักห้องสมุดให้บริการหนังสือ และ ebook ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหลากหลายแขนง รวมถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าหา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ

สถานที่ตั้ง:
สำนักห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิ์ฯ
เว็บไซต์: library.pit.ac.th

บริการภาษาอังกฤษมาตราฐานสากล
บริการภาษาอังกฤษมาตราฐานสากล

สทป.มีศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL และศูนย์ทดสอบ TOEIC สำหรับบริการนักศึกษา ตลอดมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นตลอดทั้งปี นักศึกษาอบรมฟรี

สถานที่ตั้ง:
ศูนย์ทดสอบ/อบรมภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล
เว็บไซต์:lcc.pit.ac.th , toefl.pit.ac.th

บริการทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Digital Litercy)
บริการทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Digital Litercy)

สถาบันมีนโยบายให้ความสำคัญกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถาบันฯ โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จึงมีการให้บริการทดสอบและอบรมทักษะสมรรถนะด้านดิจิทัล (ฟรี) ในหลายๆด้าน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การใช้โปรแกรมประมวลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนองาน ฯ

ชีวิตในรั้วสถาบัน

สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ

สทป.เป็นสถาบันที่มีต้นไม้ที่ร่มรื่น เป็น Green campus เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมนันทนการ ผ่อนคลายไว้บริการนักศึกษา ตลอดจนมีสนามฟุตบอล สนามบาส ในการออกกำลังกายพร้อมจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ โดยมีทั้งฟิตเนส (ชั้น 7 อาคารพระประกอบกลกิจ)