Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ชาวสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้หายจากพระอาการประชวร

ชาวสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้หายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์อ่านต่อ

ปทุมวันศึกษาดูงาน Chiang Mai Maker Club

ปทุมวันศึกษาดูงาน Chiang Mai Maker Club

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม  2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคุณกิตติศักดิ์อ่านต่อ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการศึกษาเล่าเรียนจนอ่านต่อ