Menu Close

บริการออนไลน์

PIT Mail

บริการ E-mail Outlook เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ภายใต้โดเมน @pit.ac.th

Student Mail

E-mail นักศึกษาบนระบบการให้บริการของ MS Office365 สำหรับนักศึกษาภายใต้โดเมน @pit365.pit.ac.th

Office365

Office365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Office Online, Outlook, Class Notebook, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

ระบบบริการการศึกษา

ประกอบด้วยระบบลงทะเบียน ตารางเรียนตารางสอน ระบบติดตามและประเมิณผลการเรียน เป็นต้น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)

ระบบ e-Learning

PIT Moodle เป็นระบบบทเรียนออนไลน์ของสถาบัน

ระบบ e-Library

สำนักห้องสมุดบริการสืนค้นฐานข้อมูลออนไลน์

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ