Menu Close

Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษษความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน เอกสารประกวดราคา 002-67อ่านต่อ