Menu Close

Category: รับสมัครงาน

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2563

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2563

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562Download

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562

1.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 2.หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ 3.ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานสายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562