Menu Close

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

   

  ระเบียบ

  ข้อบังคับ

  Icon

  ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 13.98 MB 140 downloads

  ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...
  Icon

  ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 1.01 MB 112 downloads

  ข้อบังคับฯว่าด้วยวินัยนักศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 ...

  ประกาศ