Menu Close

สทป. ประชุมหารือ USE FLO-LINE “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม”

สทป. ประชุมหารือ USE FLO-LINE “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม”

 

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบาย “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม” โดยสถาบันฯ ดำเนินการ “โรงงานเป็นโรงเรียน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและทำงานในโรงงานระหว่างเรียน ช่วยให้มีรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านฝีมือ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้แข็งแกร่ง รวมถึงคณาจารย์สามารถไปร่วมฝังตัวเพื่อพัฒนาด้านงานวิจัยและเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน


ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสรวุฒิ สินทิพย์สมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณพิทักษ์ หาโอกาศ ทีมการตลาดของบริษัท USE FLO-LINE จำกัด เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมและกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับเสนอแนวคิดในการดำเนินงานสู่การพัฒนาในองค์รวมต่อไป

ภาพและข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี