Menu Close

สทป. เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

สทป. เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

 

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนวิชาการ และกิจการสภา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นางสุดารัตน์ สุขานุยุทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวประภาพร เตโช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวสุภาวดี พุ่มสัมฤทธิ์ นายสุวรรณ เสาแก้ว นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการประสานงานกับคณะ สำนัก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ , การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ , ติดตามผลดำเนินงานและรายงานผลดำเนินงาน , การรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดีด้านวิชาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะทำงานจากกองบริการการศึกษา และงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีผ่านการรับรองการประเมินตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 9 องค์ประกอบ รวมถึงผ่านการประเมินตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน 7 มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีหลักในการดำเนินการที่จะให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย


เนื้อข่าว : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สทป.
ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี