Menu Close

พ.ศ.2556 เปิดสอน ปริญญาโท-เอก

พ.ศ.2556 เปิดสอน ปริญญาโท-เอก

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแล วางนโยบายและแผนงาน ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556