Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload ใบสมัครรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯDownload ประกาศรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันDownload