Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

บริการวิชาการแก่สังคม : อบรมเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการวิชาการแก่สังคม : อบรมเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการอ่านต่อ

ผบก.น.6 เข้าพบอธิการบดี หารือโครงการจิตอาสา

ผบก.น.6 เข้าพบอธิการบดี หารือโครงการจิตอาสา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 รองศาสตาจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับอ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์อ่านต่อ

สถาบันฯ มอบเงินบริจาคเป็นทุนกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

สถาบันฯ มอบเงินบริจาคเป็นทุนกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์อ่านต่อ