Menu Close

สทป. ทำความร่วมมือกับอินโนเวชั่น เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการศึกษา

สทป. ทำความร่วมมือกับอินโนเวชั่น เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เพื่อสนับสนุนทางด้านการสอนภาคทฤษฎี และการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง


ทั้งนี้ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สทป. , นายวรพจน์ ช่างหล่อ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทฯ และนายชิดชนก แสนศรี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัทฯ เป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมกันนี้สถาบันฯ ยังไดรับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันฯ ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร