Menu Close

อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค.) 31 หมู่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ รองผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะ เข้าศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้อธิการบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการเรียนการสอน อันเป็นเปิดโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันฯ ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี