Menu Close

สทป.จัดเสวนาบุคลากรโดยผู้ช่วยรัฐมนตรี อว.เป็นวิทยากร

สทป.จัดเสวนาบุคลากรโดยผู้ช่วยรัฐมนตรี อว.เป็นวิทยากร

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินงานประชุมเสวนา บุคลากรฯ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบออนไลน์

ในการนี้อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สทป. กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ต่อ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ประธานในการประชุมฯ และให้การต้อนรับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ให้เกียรติสถาบันฯ ในการบรรยาย แบ่งปันข้อมูลและให้ความรู้กับบุคลากร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการ อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.วีนัส ทัดเนียม รองประธานสภาคณาจารย์ฯ สทป. เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี