Menu Close

สวบ.เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือ สทป.ศูนย์นครราชสีมา กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

สวบ.เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือ สทป.ศูนย์นครราชสีมา กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และ นายศักดิพัฒน์ สมวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการและคณะทำงาน ได้นำเสนอโครงการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์นครราชสีมา ต่อคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชิษณุชา นวลปาน เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ศูนย์นครราชสีมา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ซึ่งคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวอย่างมาก พร้อมเสนอให้นำแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำใน 3 เรื่อง คือ มีที่ให้น้ำอยู่ มีที่ให้น้ำไป และจัดเก็บน้ำไว้ใต้ดิน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสถาบันฯ และชุมชน ซึ่งจะเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จะได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เรียนเชิญ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาพื้นที่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์นครราชสีมา ซึ่งคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ยินดีเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาในโครงการดังกล่าวต่อไป

ข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร