Menu Close

สทป. จับมือ ทีโอเอเพ้นท์ พัฒนาแรงงานสู่มืออาชีพ

สทป. จับมือ ทีโอเอเพ้นท์ พัฒนาแรงงานสู่มืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่มืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นในการเปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไป และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตรงกับความต้องการในการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นการเพิ่มกำลังพลและการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับการฝึกปฏิบัติอาชีพ(สหกิจศึกษา) ของนักศึกษาของสถาบันฯ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

ที่มา : ภาพและข้อมูล จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิตและกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี