Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations)โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร อบรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ แสดงปาฐกถาพิเศษ ให้กับคณาจารย์และครูจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมรับฟัง ณ.ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมแรงงานฐานเทคโนโลยีตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการยกระดับฝีมือแรงงานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่
การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ คุณวิชชินทร์ หอวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย จากบริษัท Code Combat SEA มาให้ความรู้ด้านระบบการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนานักศึกษาต่อไป
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน ได้แก่วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม และวันพุธที่ 5 เมษายน 2566