Menu Close

คณะวิทย์จัดอบรมคลีนรูม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์จัดอบรมคลีนรูม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 21มีนาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคลีนรูม” ขึ้น ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล ตึกพระประกอบกลกิจ
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดานเทคโนโลยีคลีนรูมให้กับคณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการได้ดำเนินทั้งหมด 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม และบริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอกประสบการณ์และองความรู้ดังกล่าว เมื่อผู้อบรมสำเร็จหลักสูตรฯ จะได้รับใบเกียรติบัตรเพื่อนำไปใช้รับรองและต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีคลีนรูมต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี