Menu Close

การอบรมโปรแกรม Auto Cad 2024

การอบรมโปรแกรม Auto Cad 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Auto Cad 2024 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 331 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโลยีปทุมวัน เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับความรู้ เพิ่มทักษะในการใช้งานโปรแกรม Auto Cad 2024 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานเขียนแบบ 2D และ 3D ออกแบบทางด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกกรรม เช่น การเขียนแบบอาคาร งานเครื่องกล ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพที่ไร้ขีดจำกัด  คณะวิทยากรจาก Synnex ประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตรจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

ภาพ\เรื่อง : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์